Warranty Nox Nox

การรับประกันจาก Runnercart

  1. รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินใน 14 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. เปลี่ยนไซส์/เปลี่ยนสินค้าได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในแพคเกจจิ้งเดิม

การรับประกันจาก Nox Nox

  • เงื่อนใขรับประกัน สินค้า NOXNOX ระยะเวลารับประกันสินค้า 6 เดือน

  • สินค้าจะได้รับการรับประกันในกรณีที่ชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น เช่น สี/โลโก้ หลุดร่อน

  • ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานการซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อ ต่อพนักงาน

ข้อยกเว้นไม่อยู่ในเงื่อนใขรับประกัน
  • สินค้าที่ได้รับความเสียหาย/ชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือเกิดจากอุบัติเหตุ

  • สินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ โดนสารเคมีกัดกร่อน