นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการให้บริการเว็บไซต์ RUNNERCART.COM (TERM OF SERVICE)

1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ Runnercart

    1.1. เว็บไซต์รันเนอร์คาร์ท ในชื่อ "www.runnercart.com" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" 

    1.2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"

    1.3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" 

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

    2.1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด

    2.2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการต่อไปนี้

        2.2.1. เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ 

        2.2.2. ผู้ใช้บริการปุ่มให้กดเพื่อยอมรับกฎระเบียบของการบริการก่อนเข้าสู่การยืนยันการชำระเงิน

    2.3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

3. การอนุญาตให้ใช้งานรูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ภายในเว็บไซต์

    3.1. ผู้ให้บริการอนุญาตให้เผยแพร่ รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ บางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนตัวหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นรับทราบเท่านั้น ไม่สามารถนำ รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ภายในเว็บไซต์ไปใช้งานดังต่อไปนี้

        3.1.1. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ทุกส่วนหรือบางส่วน

        3.1.2. นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเผื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกผ้อง

        3.1.3. พยายามปรับปรุงหรือทำให้คล้ายคลึงกับข้อมูลภายในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

        3.1.4. ลบข้อความหรือรูปภาพอันแสดงความเป็นเจ้าของลิบสิทธิ์ของผู้ให้บริการออกจาก รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ภายในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

4. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

    4.1. สินค้าที่อยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ เมื่อสินค้าที่ถูกจัดส่งออกไปแล้ว หรือไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งกับสินค้าเหล่านั้น 

    4.2. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืน ชดใช้ ค่าเสียหายในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าเนื่องมาจากการดูแลสินค้าของทางผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ

    4.3. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ

5. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

    5.1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ

    5.2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

6. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

    ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆเลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หรือค่าบริการใดๆ ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมที่ยังมีอยู่ เป็นต้น 

7. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

    7.1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    7.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

8. การลบข้อมูลส่วนตัวผ่านการ Log in with facebook

    8.1 ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกผ่านการกดปุ่น Log in with facebook สามารถขอยกเลิกการแชร์ข้อมูลได้ผ่านลิงค์นี้ Click