Size chart Steigen

วิธีเลือกขนาด T8 Commandos และ Sherpa Short

  • วัดความยาวรอบอก (บริเวณใต้รักแร้) เมื่อได้ความยาวเป็นนิ้วแล้วให้นำมาเทียบไซซ์ตามตาราง