Size chart Xero Shoes

วิธีเลือกขนาดรองเท้า Xero Shoes

รองเท้าของ Xero Shoes มีส่วนหน้าเท้าที่กว้างกว่ารองเท้าแตะกีฬาทั่วไป หากเท้าของคุณกว้างเป็นพิเศษ พิจารณารองเท้าสำหรับผู้ชาย ซึ่งมีความต่างจากรองเท้าไซซ์ผู้หญิงแค่ 1 ไซซ์ (ตัวอย่างเช่น ขนาดผู้ชาย 8 US มีความยาวเท่ากับขนาดผู้หญิง 9 US)